CONDICIONS GENERALS.

– Informació prèvia al procés contractual. Aquest lloc web WWW.MARBLAU.EU és propietat de VIROT MARBLAU, S.L. amb DNI B57495483 i domicili fiscal a IGLESIA 24 07659, CALA FIGUERA (MALLORCA) (ILLES BALEARS), actuant comercialment sota la marca MARBLAU. Les Condicions Generals de Contractació regulen la relació de venda a distància entre VIROT MARBLAU, S.L. i l’usuari o client, d’acord amb el que estableix la llei, en particular, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, de condicions generals de contractació, Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei general per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista, i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.
– VIROT MARBLAU, S.L. es reserva el dret d’efectuar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, a les Condicions Generals. Aquestes modificacions es podran efectuar, a través del seu lloc web, per qualsevol mitjà admissible per llei i seran vinculants durant el temps que estiguin publicades al lloc web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. Tanmateix, VIROT MARBLAU, S.L. es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, les Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les en el temps i forma oportuns.

 

RESERVA D’HABITACIONS.

– La durada del contracte estarà vinculada a la finalització del servei contractat.
– Com a usuari o client, declara expressament que coneix, entén i accepta les condicions d’ús i aquestes condicions generals de contractació. Així mateix, declares ser major d’edat i tenir capacitat legal per accedir als llocs web de VIROT MARBLAU, S.L. i contractar a través d’ells.
– Per adquirir els nostres serveis, pots dirigir-te a l’apartat corresponent de la nostra botiga online.
– És requisit que et registris com a usuari del lloc web per fer la compra online. Podeu accedir a l’apartat corresponent per a la inscripció a la mateixa web. D’acord amb el que estableix la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, VIROT MARBLAU, S.L. informa als usuaris que les dades personals recollides durant el procés de registre i posterior compra seran introduïdes en un sistema de tractament sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de tractar aquestes accions per part de l’usuari i gestionar les accions posteriors que se’n derivin.
– VIROT MARBLAU, S.L. Així mateix, informa els usuaris de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament mitjançant un escrit a l’adreça IGLESIA 24 07659, CALA FIGUERA (MALLORCA) (ILLES BALEARS) o per correu electrònic a info@marblau.eu.
– Durant el procés de compra t’has d’identificar amb el nom d’usuari i la contrasenya facilitades. Aquestes dades no seran públiques. Sou responsable de tractar la identitat i la contrasenya obtingudes en registrar-vos com a client de manera confidencial i responsable, i no les podeu transmetre a ningú més. Pots modificar la informació registrada en qualsevol moment, a la teva àrea de clients. En aquest mateix apartat, tindreu accés a un historial dels vostres serveis contractats, aquest és només un apartat de consulta, però es permet la seva gestió, i l’usuari pot eliminar aquells registres que consideri que no és necessari visualitzar.
– Un cop finalitzat el procés de compra, el client rebrà una confirmació d’això per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l’usuari indiqui una adreça de correu electrònic vàlida. Si en 24 hores des de la finalització del servei no rebeu la confirmació, poseu-vos en contacte amb VIROT MARBLAU, S.L. al telèfon d’atenció al client 971645227 o al correu electrònic info@marblau.eu.
– Tots els continguts de la web estan en castellà. Prèviament a la prestació del servei, el client rebrà un correu electrònic amb la confirmació del servei sol·licitat. Un cop prestat el servei, el client rebrà la factura corresponent.
Queixes:
– Si el client vol presentar una reclamació, la VIROT MARBLAU, S.L. establiment es troba a IGLESIA 24 07659, CALA FIGUERA (MALLORCA) (ILLES BALEARS) o a través del correu electrònic info@marblau.eu.
Jurisdicció:
– VIROT MARBLAU, S.L. Així mateix, es reserva el dret d’emprendre les accions civils o penals que consideri oportunes per un ús indegut del seu lloc web i continguts o per l’incompliment d’aquestes condicions.
– La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. En cas de sorgir qualsevol controvèrsia, les parts podran sotmetre les seves controvèrsies a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària en compliment de les normes de jurisdicció i competència en aquest sentit. VIROT MARBLAU, S.L. té el seu domicili a ILLES BALEARS, Espanya.

 

CONDICIONS GENERALS DE RESERVA.

– Les presents Condicions Generals de Reserva (d’ara endavant Condicions Generals) regularan la relació comercial que sorgeixi entre VIROT MARBLAU, S.L. i l’usuari o client per a la contractació realitzada a través dels formularis que VIROT MARBLAU, S.L. posa a disposició al seu WWW.MARBLAU.EU.
– La reserva a través de VIROT MARBLAU, S.L. webs implicarà l’acceptació expressa, per part del client o usuari de les pàgines, de les presents condicions, així com de les condicions d’ús establertes per a la navegació de l’usuari per les pàgines propietat de VIROT MARBLAU, S.L.
Aquestes condicions s’aplicaran sense perjudici de l’aplicació de la normativa legal en la matèria que sigui aplicable en cada cas.
– Les Condicions Generals de Contractació regulen la relació de venda a distància entre VIROT MARBLAU, S.L. i l’usuari o client, d’acord amb el que estableix la llei, en particular, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, de condicions generals de contractació, Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei general per a la contractació. Defensa dels Consumidors i Usuaris, la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista, i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.
– VIROT MARBLAU, S.L. es reserva el dret d’efectuar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, a les Condicions Generals. Aquestes modificacions es podran fer, a través de la seva pàgina web, per qualsevol mitjà legalment admissible i seran vinculants mentre estiguin publicades a la pàgina web i fins que siguin modificades vàlidament per modificacions posteriors. Tanmateix, VIROT MARBLAU, S.L. es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, les Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les en temps i forma.

 

PRIOR RESERVATION INFORMATION.

– VIROT MARBLAU, S.L. informs that the booking procedure through its web pages is detailed in the corresponding section for the formalisation of the booking. Likewise, VIROT MARBLAU, S.L. informs that the user can have access to the conditions of use available on the same website.
– By booking with VIROT MARBLAU, S.L. through its website, the user or client expressly declares to know, understand and accept these conditions of use and the General Conditions. Likewise, the user declares to be of legal age and to have the necessary legal capacity to access the VIROT MARBLAU, S.L. websites and to contract through them. The user is responsible for treating confidentially and responsibly the identity and password obtained in the registration as a customer, not being able to transfer them to another.
– Once the booking has been made, the user will see the booking confirmation on the screen, which can be printed as proof of the booking made. The booking confirmation and the booking receipt (printout made by the user) will not be valid as an invoice.

 

INFORMACIÓ PREVIA RESERVA.

– VIROT MARBLAU, S.L. informa que el procediment de reserva a través de les seves pàgines web es detalla a l’apartat corresponent per a la formalització de la reserva. Així mateix, VIROT MARBLAU, S.L. informa que l’usuari pot tenir accés a les condicions d’ús disponibles al mateix lloc web.
– Reservant amb VIROT MARBLAU, S.L. a través de la seva pàgina web, l’usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar aquestes condicions d’ús i les Condicions Generals. Així mateix, l’usuari declara ser major d’edat i tenir la capacitat legal necessària per accedir a VIROT MARBLAU, S.L. llocs web i contractar a través d’ells. L’usuari és responsable de tractar de manera confidencial i responsable la identitat i contrasenya obtinguda en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre.
– Un cop realitzada la reserva, l’usuari veurà a la pantalla la confirmació de la reserva, que es podrà imprimir com a prova de la reserva realitzada. La confirmació de la reserva i el rebut de la reserva (impressió realitzada per l’usuari) no seran vàlids com a factura.

 

OPERATION OF THE RESERVATION.

Booking offer and price reference
– In compliance with current legislation and, in particular, with Law 34/2002 on information society services and electronic commerce, VIROT MARBLAU, S.L. offers information on all possible reservations, their characteristics and prices in the corresponding section for the formalisation of the reservation. However, VIROT MARBLAU, S.L. reserves the right to withdraw, replace or change the offers offered to its customers through its website, by simply changing the content of these. In this way, the products and / or services offered at any time by the website of VIROT MARBLAU, S.L. will be governed by the General Conditions in force in each case. Likewise, the company shall have the right to stop offering, without prior notice and at any time access to the aforementioned products and/or services.
Indication of prices
– Each possible reservation offered will indicate its price and whether it includes VAT or any other applicable tax, as the case may be. The prices indicated on the screen will be those in force at any given time, unless there is a typographical error. When the price is different for the aforementioned reason, VIROT MARBLAU, S.L. will communicate it to the client, via e-mail, before proceeding to the collection of the reservation.
Availability
– The availability of the offers provided by VIROT MARBLAU, S.L. through its website may vary depending on customer demand. Although VIROT MARBLAU, S.L. updates the database periodically, the reservation requested by the customer may be full at that time. In this case, VIROT MARBLAU, S.L. will send an e-mail to the client informing him/her of the impossibility of the availability of the offer.
Methods of payment
– VIROT MARBLAU, S.L. asks for credit or debit card details when making a reservation through its website in order to guarantee its effectiveness. The information on when the charge will be made is specified together with the price of the studio or flat, and depends basically on the type of booking chosen (Flexible or Non-Refundable).

Cleaning conditions
– The studios and flats are cleaned once a week, only for stays of 5 nights or more. Final departure cleaning is included.
Late check-in, instructions
– Guests arriving after the check-in time will find instructions on how to access the room or flat in the hotel lobby.

 

CANCEL·LACIÓ DE LA RESERVA.

Cancel·lació flexible:
Condicions de cancel·lació
– La cancel·lació flexible pot variar segons la temporada. En qualsevol cas, s’especifiquen les condicions flexibles de cancel·lació juntament amb el preu de cada estudi o pis.
Dipòsit de seguretat
– No cal dipòsit. Cal un número de targeta de crèdit, però no es farà cap càrrec.

No cancel·lable i no reemborsable:
Condicions de cancel·lació
– Tan bon punt es faci la reserva, es carregarà el 100% de la reserva i no serà reemborsable.
Dipòsit de seguretat
– No cal dipòsit. Cal un número de targeta de crèdit, però no es farà cap càrrec.
Cancel·lació

– D’acord amb el que estableix l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, les prestacions de serveis o béns realitzades segons les especificacions del consumidor o clarament personalitzades, o que, per la seva naturalesa, no es puguin retornar o puguin deteriorar-se o caducar ràpidament, estan exempts de cancel·lació.
– D’acord amb el que estableix l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, les prestacions de serveis o béns realitzades segons les especificacions del consumidor o clarament personalitzades, o que, per la seva naturalesa, no es puguin retornar o puguin deteriorar-se o caducar ràpidament, estan exempts de cancel·lació.